top of page
logoue.jpg

Realizujemy projekt w ramach działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Estetica, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń wraz z oprogramowaniem, umożliwiających pełne wykorzystanie możliwości płynących z ich zastosowania, co w efekcie umożliwi wprowadzenie  na rynek nowych usług diagnostycznych i terapeutycznych leczenia stomatologicznego.

Wartość projektu wynosi: 412 780,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 202 262,20 PLN

bottom of page